בניית תוכנית לניהול קריירה לעובדים

 

רציונאל התוכנית

"ניהול כשרונות" היא תפיסה ארגונית, הרואה בפיתוח ובהכשרת העובדים מרכיב מרכזי באסטרטגיה הארגונית ומהווה חלק מחיי השגרה של הארגון. לפי גישה זו, 'ניהול כשרונות' מהווה מרכיב בלתי נפרד מהתנהלות הארגון על כלל מרכיביו. לפיכך, האסטרטגיה של הארגון חייבת לשזור את 'ניהול הכישורים' בתוך המבנה הניהולי ותרבות הארגון, כך שכל מנהל יפתח ויכשיר את הכפופים לו, מהמנכ"ל ועד לעובד הפשוט.

 

מטרות התוכנית

קידום יכולתו של הארגון למשוך את העובדים המוכשרים לשורותיו, לקשור בין תנאי העסקתם של העובדים לבין ההישגים שלהם, להעניק הזדמנויות להכשרה ולהתפתחות וכן ליצירת תוכניות ייעודיות עבור התמקצעות העובדים.

ניהול קריירה ארוכת טווח לעובדים בעלי הפוטנציאל למקצוענות 

ניהול קריירה של העובד המקצוען הוא תהליך מתמשך, הדורש הצבת מטרות פרטניות קצרות וארוכות טווח, בניית תוכנית להשגת המטרות הללו והערכות מחודשות ותיקונים על בסיס המידע והניסיון המצטבר עם השנים.

הרציונאל הטמון בניהול הקריירה של העובד, היא שעובדים בעלי מטרה ברורה ומגובשת העולה בקנה אחד עם מטרותיו המערכתיות של הארגון, יחושו נאמנות ושייכות רבה יותר למקום העבודה, יהיו בעלי סיכויים גבוהים יותר להשיג את יעדיהם האישיים, לקדם את הארגון בו הם עובדים, ויוכלו לעבוד ביעילות רבה יותר.

תהליך ניהול קריירה דורש מספר צעדים:

א. צוות היועצים יסייע להנהלה לקדם תהליך של המשגת כישוריו ויכולותיו של העובד שנבחר, תוך שזירה של אלו בשאיפותיו המקצועיות.

ב. צוות היועצים יקדם בחינה של  האתגרים המקצועיים הקיימים בארגון, תוך התייחסות לאפשרויות הפרופסיונאליות הטמונות בהתפתחותו של העובד לתווך הרחוק.

ג. צוות היועצים יקדם את קביעתן מטרות ארוכות טווח המשתלבות עם שאיפותיו של העובד, יש לבנות ביחד עם העובד ומנהליו תוכנית אסטרטגית שתאפשר להגשים את המטרותיו. התוכנית תכלול תמונת מצב רחבה ומקיפה של האפשרויות הקיימות עבור העובד, של נקודות החוזק והחולשה של העובד במצבים ובתפקידים שונים.